Algemene voorwaarden

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend na ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekende inschrijfformulier.
 • Of na verzending van het digitaal ingevulde inschrijfformulier via www.tredus.nl.
 • TREDUS behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren indien niet aan alle voorwaarden van inschrijving is voldaan.
 • TREDUS behoudt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Hieraan kunnen door de cursist geen rechten verleend worden.
 • Indien door TREDUS, om welke reden dan ook, de cursus geannuleerd wordt, zal het ontvangen cursusgeld aan de cursist worden terugbetaald. Tenzij met de cursist een alternatieve cursusdatum of locatie is overeengekomen.
 • Annulering van de cursus wordt de cursist uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.
 • Indien de cursist verhuist, dient het nieuwe adres direct schriftelijk aan TREDUS bekend gemaakt te worden. Alle gevolgen van niet tijdig melden zijn voor rekening van de cursist.
 • De cursist is verantwoordelijk voor alle aan TREDUS te verstrekken gegevens.

Betaling

 • De factuur dient betaald te worden binnen de aangeven termijn (vermeld op de factuur). Bij niet tijdig betalen schakelt Tredus een incassobureau in om de opleidingskosten alsnog te verhalen. Ook de incassokosten komen voor rekening van de cursist.
 • Er is een mogelijkheid om, in overleg met Tredus, in termijnen te betalen.

Verzuimde lessen

 • Voor elke cursist geldt een aanwezigheidsverplichting van 80% van de cursusduur, exclusief examentijd.
 • Indien de cursist een lesdag niet kan bijwonen dient deze zich persoonlijk mondeling of schriftelijk af te melden bij TREDUS, voor aanvang van de les.
 • Op verzuimde lessen wordt geen restitutie verleend, als mede op lunchbedragen.

Cursusduur

 • De inschrijving geldt voor de gehele cursusduur en eindigt wanneer het examen is afgelegd of zoals het lesrooster aan geeft


Annuleringsregeling

 • Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus, heeft de cursist het recht zonder opgave van redenen te ontbinden.
 • Voortijdige beëindiging van de cursusovereenkomst is alleen mogelijk door:
  – Schriftelijke opzegging tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt dan alleen € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  – Tussen 10 dagen en 1 dag voor aanvang van de cursus wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht
  – Vanaf de aanvangsdag van de cursus worden de volledige opleidingskosten in rekening gebracht. Restitutie van cursusgeld is dan niet mogelijk.
 • Bij overlijden van de cursist.
  – De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden en het resterende cursusgeld wordt terug betaald aan de rechthebbende.
 • De termijn voor het terugstorten van cursusgelden zoals hierboven genoemd bedraagt 30 dagen.

Vertrouwelijkheid gegevens

 • Alle medewerkers van Tredus opleidingen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend om de veiligheid van verstrekte gegevens door cursisten en het opleidingsinstituut te borgen.
 • Alleen met toestemming van de betrokken cursist worden gegevens kenbaar gemaakt aan derden.
 • De adviserende partij betreffende klachtenprocedures heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Klachten

Tredus Opleidingen probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Tredus Opleidingen deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen, vertrouwelijk behandeld en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Tredus Opleidingen en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Het indienen van een klacht
– U dient uw klacht zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail in.
– De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die u volgt of gevolgd heeft, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat u ontevreden bent en het doel van uw klacht.
Brief aan: Tredus Opleidingen B.V., Bijlestaal 64, 1721 PW Broek op Langedijk
Per e-mail aan: info@tredus.nl

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • De directeur van Tredus zorgt ervoor dat uw klacht bij de verantwoordelijke van de betreffende afdeling terecht komt.
 • U ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot uw klacht.
 • Directeur van Tredus informeert binnen vier werkdagen degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht.
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden uw klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt de cursist binnen 3 weken na het indienen van de klacht hiervan op de hoogte gesteld en wordt er aangegeven binnen welke termijn er uitsluitsel over de klacht gegeven wordt.
 • Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing van Tredus Opleidingen zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij (Kind in Bloei), die op zijn/haar beurt het management van Tredus Opleidingen adviseert over de afhandeling van de klacht.
 • Klachten en afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

Het advies kan zijn:

 • Gegrond: uw klacht is terecht
 • Ongegrond: uw klacht is onterecht
 • Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
 • Niet ontvankelijk: uw klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:

 • Het advies van de externe onafhankelijke partij is alleen bindend voor Tredus.
 • Van dit advies wordt u in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Tredus Opleidingen hoeft uw klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Tredus Opleidingen hoeft uw klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 • Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvangt u hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Prijsverhoging
TREDUS behoudt zich het recht voor cursusgelden voor nieuw op te starten cursussen te verhogen indien prijsontwikkelingen daartoe aanleidingen geven.

Aldus door TREDUS opgesteld te Broek op Langedijk 2014.